Scroll Top

Informatie

Stichting Thuiszorg Helpende Hand is een AWBZ erkende thuiszorgorganisatie werkzaam in de regio Noord- en Midden Limburg. Om zo goed en veilig mogelijk zorg te kunnen leveren is de mening van de cliënten belangrijk voor Thuiszorg Helpende Hand. Daarom heeft Thuiszorg Helpende Hand een Cliëntenadviesraad ingesteld. Uitgangspunt voor de cliëntenadviesraad is dat u niet alleen goede zorg krijgt, maar ook dat u serieus genomen wordt. Gemiddeld 4x per jaar wordt een vergadering gehouden met het management en de cliëntenadviesraad.

Taken Cliëntenadviesraad:
De Cliëntenadviesraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van Thuiszorg Helpende Hand, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten. Met cliënten bedoelen we de natuurlijke personen voor wie Stichting Thuiszorg Helpende Hand werkzaam is. Ook heeft de cliëntenadviesraad een toetsende en adviserende rol betreffende het beleid.

Vanuit cliëntperspectief en ervaringsdeskundigheid levert de cliëntenadviesraad een bijdrage aan de totstandkoming van goede en veilige zorg en dienstverlening door Thuiszorg Helpende Hand. Meedenken en invloed uitoefenen op belangrijke zaken die cliënten aangaan, dus het gemeenschappelijke belang van de cliënten vertegenwoordigen. Men kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur / management ten aanzien van beleidszaken die direct de zorg en veiligheid van cliënten aangaan.

Samenstelling:
De huidige cliëntenadviesraad bestaat uit 4 leden. We zouden het op prijs stellen om dit aantal uit te breiden naar in ieder geval 5 leden.

Benoeming:
De leden van de cliëntenadviesraad worden benoemd door de zorgaanbieder (Thuiszorg Helpende Hand) zo mogelijk op voordracht van de cliëntenadviesraad. De kandidaten worden geselecteerd op basis van een profielschets voor leden van de Cliëntenadviesraad.

Algemeen:

 • Heeft affiniteit met zorg
 • Is in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de instelling
 • Is in staat onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van cliënten in het algemeen
 • Kan samenwerken in een bestuurlijke omgeving
 • Bezit goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband)
 • I gemotiveerd en heeft doorzettingsvermogen
 • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie

Aanvullend:

 • Heeft beleidsmatige interesse en/of ervaring
 • is in staat om inhoudelijke en beleidsnotities te lezen en hierover een mening te vormen van het cliëntenperspectief op het gebied van veiligheid
 • Bereidheid zich te verdiepen op het gebied van medezeggenschap
 • Is bereid om de ontwikkelingen binnen de zorg op de voet te volgen en vindt dit ook leuk

Uitbreiding gewenst:
Zoals aangegeven bestaat onze clientenadviesraad op dit moment uit 4 leden. Herkent u zich in bovenstaand profiel, ontvangt u zorg van ons of bent u een familielid c.q. contactpersoon namens een cliënt, dan komen wij graag met u in gesprek.